PUBLIKASJONER
Bokkapitler og artikler: 

2008

Fagfellevurdert


Statskirke på lokalplan: Er høringssvarene påvirket av sosiale og kulturelle forhold i kommunene?
Pål Ketil Botvar (2008)
I Hans Stifoss-Hanssen og Inger Furseth (red.): Mellom prinsipper og pragmatisme. Perspektiv nr. 18. s. 75-95. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

Religion in the works of Habermas, Bourdieu, and Foucault
Inger Furseth (2008)
I Oxford Handbook of the Sociology of Religion, redigert av Peter Clarke, 98-115. Oxford: Oxford University Press.

 

Social capital and immigrant religion.
Inger Furseth (2008)
Nordic Journal of Religion and Society 2(21): 147-164

 

Elite og grunnplan i Den norske kirkes styringsorganer.
Pål Repstad (2008) I Hans Stifoss-Hansen og Inger Furseth (red.): Mellom prinsipper og pragmatisme. Analyser av høringen om staten og Den norske kirke, s. 61-74. Trondheim: Tapir akademisk forlag

 

Christmas concerts - maintaining vicarious religion.
Pål Repstad
I Lise Kanckos og Ralf Karaunen (red.): Sosial samhörighet och religion. Festskrift til Susan Sundback. Åbo: Åbo Akademis förlag 2008, s. 101-110.

From sin to a gift of God. Constructions of change in conservative Christian organizations.

Pål Repstad (2008)

Journal of Contemporary Religion. 23(1) 2008, s. 17-31

Demokrati og valgordninger i Den norske kirke: Synspunkter, holdninger og strategier blant menigheter og medlemmer.

Ulla Schmidt (2008)

I Hans Stifoss-Hanssen og Inger Furseth (red.): Mellom prinsipper og pragmatisme, s. 31–60.

 

Folkehelse og folkekirke – Nord-Trøndelags religiøse kjennetegn.

Hans Stifoss-Hanssen (2008) I Idar Kjølsvik og Jostein Holmen (red.): Helse – frelse. Samfunnsmedisin og livssyn – et møte: 135 – 144. Kristiansand: Høyskoleforlaget

 

”Frå 2005 til 2014. Kva kan Grunnlovsjubileet lære av unionsjubileet?”

Olaf Aagedal (2008)

I Hallvard Tjemeland, Miriam Tveit, Steinar Aas (red.): Korleis feire ein nasjonalstat i ei globalisert verd? Rapport frå Norske historiedagar 2008, Tromsø 19.-22.juni 2008. Speculum Boreale. Skriftserie for historie, Universitet i Tromsø. No.10. Tromsø

 

 

Annet


 

Barn og liturgi.

Turid Skorpe Lannem (2008)

I Turid Skorpe Lannem (red.): Trosopplæring – i hvilken kirke? Studiedokument fra utviklingsprosjekt i trosopplæringsreformen, s. 13-16. KIFO

 

Kjenn ditt sokn! I

Turid Skorpe Lannem (2008)

Turid Skorpe Lannem (red.): Trosopplæring – i hvilken kirke? Studiedokument fra utviklingsprosjekt i trosopplæringsreformen, s. 44-51. KIFO

 

Bakteppet – Kyrkjesyn i grunnlagsdokumenta for trusopplæringsreforma.

Turid Skorpe Lannem (2008)

I Turid Skorpe Lannem (red.): Trosopplæring – i hvilken kirke? Studiedokument fra utviklingsprosjekt i trosopplæringsreformen, s. 52-63. KIFO

 

Gullalder i norsk sjelesorg?

Hans Stifoss-Hanssen (2008)

Halvårsskrift for praktisk teologi 1(25): 52 – 55