FORSKNING
Forskningsprosjekter: 

Individers tro og livssyn

Barnenattverd
Prosjektet skal ta for seg den nye nattverdstradisjonen i Den norske kirke der også barn inkluderes i nattverden.
Forsker: Olaf Aagedal Ferdigstilling 2018

Dåp i Østre Romerike prosti
Undersøkelsen tar sikte på å utforske hvorfor noen foreldre døper barna sine, mens andre foreldre lar være å døpe barna sine.
Forsker: Ida Marie Høeg, Tore Witsø Rafoss og Ånund Brottveit Ferdigstilling 2016

Dåp i Oslo
Prosjektet analyserer nedgangen i oppslutning om dåp i Oslo bispedømme. Forsker Ida Marie Høeg 2015.

Religion 2008
Prosjektet bruker nylig innsamlede data til å analysere ulike sider ved religion og religiøsitet i Norge 2008/2009.

Life Stories and Worldviews
Prosjektet er en kvantitativ og kvalitativ analyse av verserende livssyn i den norske befolkningen. Prosjektet er avsluttet. Forsker: Inger Furseth.

Medlemsundersøkelsen Folkekirke 2000
Undersøkelsen ble foretatt blant Den norske kirkes medlemmer i løpet av vinteren 2000. Oppdragsgiver var Kirkerådets kirke/stat-utvalg. Forsker: Ida Marie Høeg